Gospodarenje otpadom

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska preuzela je određena ograničenja o odlaganju otpada. Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira komunalni otpad kao otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Kako bi pridonijeli poboljšanju stanja okoliša i ispunili zadane ciljeve važno je osigurati odvojeno sakupljanje otpada čime bi se smanjila količina otpada predviđena za odlaganje, a istovremeno iskoristila vrijedna svojstva odvojeno sakupljenog otpada.

Što možemo s otpadom?

Otpad je puno više od smeća: to su sve tvari ili predmeti koji ostaju iza nas nakon uporabe, a mogu biti vrijedne sirovine.

Kamo s otpadom?

S otpadom moramo ispravno postupati, odnosno odvojiti ga prema njegovoj vrsti kako bi se olakšala obrada ili kako bismo ga pravilno pripremili za postupke oporabe.

Jeste li znali? Gradovi i općine u kojima živimo dužni su osigurati sve uvjete za odvojeno sakupljanje otpada.

Vrste otpada

Otpad koji nastaje u našim domovima sastoji se od više vrsta. Naučimo ih prepoznati i pravilno odvajati i tako omogućimo njihovo recikliranje. Više od polovine kante za miješani komunalni otpad sastoji se od papira i plastike koji se mogu reciklirati.

vrste_otpada

Vrijeme je da počnemo gospodariti otpadom, umjesto da ga odlažemo na odlagališta. Ako otpad odvojimo, korisne sirovine poput papira, metala, plastike ili stakla možemo ponovno upotrijebiti.

Tako štedimo jer koristimo postojeće sirovine i manje energije da bismo proizveli nove stvari, štitimo okoliš i stvaramo nova radna mjesta u pogonima za prikupljanje ili obradu sirovina.

Da bismo doista uspostavili cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, moramo sudjelovati svi – u svojim domovima, vrtiću, školi i uredu. Moraju sudjelovati svi gradovi i općine i sve institucije države.

S ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom donesene su i zakonske odredbe i preuzeti europski ciljevi tako da Hrvatska do kraja 2018. godine uspostavi sustav u cijelosti. To znači odvajati otpad, izgraditi centre za gospodarenje otpadom te sanirati i zatvoriti odlagališta otpada kakva danas poznajemo.

NUDIMO TEHNOLOŠKA RJEŠENJA I OPREMU KOJA MOŽE RIJEŠITI
SVE POTREBNO ZA KVALITETNO GOSPODARENJE OTPADOM.

Da bismo sve ovo postigli, svi trebamo postati svjesni kada, kako i koliko otpada stvaramo, nastojati smanjiti njegovo nastajanje, a kad već nastane odvojiti ono što je korisno i odložiti u za to predviđene spremnike.

Broj i vrstu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada određuje i postavlja naš grad ili općina, odnosno naše komunalno poduzeće, kako bi bili maksimalno prilagođeni potrebama našeg mjesta.

kontejneri

Ključna navika koju moramo promijeniti je prestati odlagati otpad i početi gospodariti otpadom. Trenutno preko 80% miješanog komunalnog otpada bacamo na odlagališta.

Gospodariti otpadom podrazumijeva – u maniri dobrog gospodara, koristiti vrijedne sirovine i tako štedjeti energiju potrebnu za proizvodnju novih stvari i racionalno koristiti resurse kojima raspolažemo.

IZRAĐUJEMO STUDIJE ZA RECIKLAŽNA DVORIŠTA S
MOGUĆNOŠĆU PROJEKTIRANJA TOKOVA OTPADA.

HIJERARHIJA POSTUPANJA S OTPADOM

• Spriječavanje nastanka otpada

• Priprema za ponovnu uporabu

• Recikliranje

• Drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba

• Zbrinjavanje otpada